Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Warmtevisie Tilburg

Project > Duurzaam, eerlijk en betaalbaar

Dit is de visie voor de doorontwikkeling en verduurzaming van het warmtenet van Tilburg, ontwikkeld met onze consortiumpartners.

De visie dient als startpunt voor de verdere ontwikkeling en samenwerking in Tilburg om tot een duurzame warmtevoorziening te komen, in opdracht van Essent, Gemeente Tilburg, Attero, Brabant Water en MOED.

Op weg naar klimaatneutraal

Tilburg streeft naar klimaatneutraliteit in 2045. Deze doelstelling kan alleen behaald worden als partijen met elkaar samenwerken. Op 26 maart is daarom een Green Deal ondertekend door de gemeente Tilburg, MOED, Essent, Attero BV en Brabant Water. In de Green Deal spreken deze partijen af om gezamenlijk een visie te ontwikkelen voor verduurzaming van het warmtenet. Daarmee tonen de Green Deal partners aan dat ze vanuit een gezamenlijk visie aan verduurzaming van de Tilburgse warmtevoorziening willen werken.

Het warmtenet is één onderdeel van de warmtevoorziening in Tilburg. Verduurzaming van het warmtenet staat daarmee niet op zichzelf. Om de warmtevoorziening te verduurzamen zijn maatregelen nodig als woningisolatie (vraagreductie) naast verduurzaming van de warmtewinning. De huidige warmtelevering wordt verzorgd door de Amercentrale. Op de lange termijn zou het warmtenet onafhankelijk van fossiele bronnen moeten opereren.

Economisch, ecologisch en sociaal verantwoord

Naast rendabele ecologische verduurzaming geeft de visie ook invulling aan sociale verduurzaming. Al jaren wordt een hardnekkige discussie gevoerd over de prijsstelling van warmte en de afhankelijkheid van afnemers van één leverancier.

Verduurzaming (ecologisch en sociaal) kan bereikt worden door toe te werken naar diversiteit in warmtebronnen (duurzame warmtebronnen). Deze kunnen grootschalig en kleinschalig (bio-WKK) worden uitgevoerd. Via participatie in (kleinschalige) warmtebronnen kunnen partijen op termijn lokaal voorzien in hun eigen warmtevraag. Er is een uitnodigd beleid nodig voor partijen om hun warmtebron te koppelen aan het warmtenet. Daarnaast kan afnemers meer keuze vrijeheid geboden worden door toe te werken naar product- en tariefdifferentiatie.

Solide strategie

Het gelijktijdig inzetten op vraagreductie, verduurzaming van warmte, productdifferentiatie en het aanmoedigen van lokale initiatieven en participatie is geen eenvoudige opgave. Er is ook niet één partij die al deze zaken zelfstandig kan oppakken.

Partijen die kunnen bijdragen aan de omschreven doelen zijn onder andere:

  • Lokale bedrijventerreinen die zelf willen investeren in een warmtevoorziening.
  • Woningbouw corporaties, die de warmtevraagontwikkeling beïnvloeden.
  • Private partijen die zelf een rol willen spelen bij het verduurzamen van de warmtevoorziening, en/of warmteproductie en partijen die interesse hebben om een rol te spelen in het beheer van het warmtenet en/of delen daarvan.
  • De Provicie Brabant die op provinciaal niveau werkt aan een duurzame energievoorziening.

De visie geeft aan welke ontwikkelpaden rendabel zijn en op welke wijze de verduurzaming op korte en lange termijn versneld kan worden. Bij het ontwikkelen van de visie zijn lokale stakeholders betrokken en de visie is gepresenteerd en getoetst op draagvlak. In de routekaart is een stappenplan uitgewerkt om de ingredienten uit de visie te realiseren.

Media & Downloads

Referentie Projecten

Mooi en Duurzaam Schiebroek-Zuid

Na-oorlogse sociale woningbouw herontwikkeling

Except ontwikkelde deze visie en flexibel plan van aanpak voor het opwaarderen van de naoorlogse sociale woningbouwwijk Schiebroek-Zuid in Rotterdam.  De integrale visie transformeert de wijk gedurende 30 jaar naar een zelfvoorzienend en duurzaam woongebied. Het past een breed scala toe van innovatieve energiesystemen, stadslandbouw, sociaal en economisch programma, en renovatietechnieken.

“Mooi en Duurzaam Schiebroek-Zuid” is ontwikkeld in opdracht van woningbouwcorporatie Vestia en het InnovatieNetwerk.

... read more >

Nederland CO2040

Het land CO2 vrij in 2040?

Welke sleutelprojecten zijn nodig om in het jaar 2040 een CO2 neutraal Nederland te kunnen bewerkstelligen? In het kader van Randstand 2040 onderzocht Except samen met POSAD dit vraagstuk en introduceerde een integrale strategische aanpak als raamwerk.

... read more >

Excellente Gebieden

Leren van Nieuwbouw

Under the name of Excellent Areas ("Excellente Gebieden"), a number of Dutch home construction companies and municipalities are engaged in an experiment to use the building standards of 2015 and 2020, today. By the nature of these future building standards, there is much to learn for these actors before they can profitably apply them.

AgentschapNL is the facilitator of the Exemplary Neighborhoods project, and they asked us to evaluate the instruments they have set up for the learning trajectory.

... read more >

Praatplaat: Wind en Lokale Economie

Het creëren van draagvlak voor windenergie

Voor Eneco Wind visualiseerden we de lokale impact van het bouwen van windturbines in een grafische praatplaat. De plaat zorgt ervoor dat alle effecten en stakeholders aan bod kunnen komen in een gesprek. Zo zijn alle partijen in staat om zich goed te laten informeren voordat besluiten over windturbines worden genomen.

Het doel van de plaat is om een eerlijk en compleet overzicht te bieden van alle aspecten die bij windenergie komen kijken, en daarmee het draagvlak voor windturbine ontwikkeling te vergroten.

... read more >

Routekaart Tapijt

De tapijtsector in kaart tot 2030

Samen met Modint en DNV brachten we de Nederlandse tapijtsector in kaart met behulp van slimme ketenanalyse en visuele hulpmiddelen. De kaarten geven direct inzicht in de gehele sector keten en mogelijkheden voor interventies om een volledig gesloten en circulaire industrie in 2030 te realiseren.

... read more >

Atlas Natuurlijk Kapitaal

Verbeteren van online natuurlijk kapitaal tools

De online Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) biedt honderden kaarten die ecosysteemdiensten laten zien in Nederland. Samen met gebruikers wil het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, initiatiefnemer van de atlas, de tool verder ontwikkelen. Het consultatietraject met bedrijven en gemeenten identificeerde gebruikerswensen voor de ANK en leidde tot een kristalheldere lijst van implementeerbare acties, functies, data behoeften en verbeteringen voor gebruikersvriendelijkheid.

Download het rapport met onze onderzoeksresultaten onderaan deze pagina.

... read more >

Contact

Except Integrated Sustainability

Except
Integrated Sustainability

Email  [javascript protected email address] [javascript protected email address]
Phone   +31 611 006 125